นายวรรณชัย  ชุมทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

                                                                                                         

        นายสมศักดิ์ ทรงแสงจันทร์         นายพัฒนา  ตันติการพานิช           นายเสรี  ภักดี                นายสนุ่น  ยอดดำเนิน             นายสุชาติ  อรรถเวชวิมล        นายโกศล  บุญดำเนิน

                   วศ.13 พก.                           กส.1/13 พก.                            กส.2/13 พก.                           กส.3/13 พก.                          กส.4/13 พก.                        ชก.13 พก.

    วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ  วิศวกรชลประทานชำนาญการ   นายช่างชลประทานอาวุโส   นายช่างชลประทานอาวุโส   วิศวกรชลประทานชำนาญการ   นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

                         

นายฉัตรชัย  นนทคำจันทร์        นายเกียรติศักดิ์  ขู่วิชัย

           ตว.13 พก.                           ผง.13 พก.

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ    วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                              นางนิภาวรรณ  อัศวินะกุล

                                                                                                                                                                บท.13 พก./งบ.13พก.

                                                                                                                                                           เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                     นางละออ ช่วยบำรุง   ลิทซ์           นางสกุณี  ดาวดึงษ์                      

  พด.13 พก.                             ธก.13 พก.                     

                                                                                                                    เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน