ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

เรื่อง เลขที่
  - ประกวดราคาซื้อเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน และอื่น ๆ รวม ๑๙ รายการ ของงานสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ กลอนโด-รางสาลี่ ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ สกก.๑๓/EBซ.๒๕/๒๕๖๑
  - ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ ๑ และอื่น ๆ รวม ๕ รายการ ของงานสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ กลอนโด-รางสาลี่ ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ สกก.๑๓/EBซ.๒๔/๒๕๖๑
  - ประกวดราคาซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปสำหรับใช้งานก่อสร้างทั่วไปขนาดต่าง ๆ และอื่น ๆ รวม ๑๐ รายการ ของงานสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ กลอนโด-รางสาลี่ ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ สกก.๑๓/EBซ.๒๓/๒๕๖๑
  - ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ รวม ๒ รายการ ของงานค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ กลอนโด-รางสาลี่ ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ สกก.๑๓/EBซ.๒๒/๒๕๖๑