ป้ายกิจกรรมสำนัก
 • วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

  วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

 • ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ภาคกลาง

  ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ภาคกลาง

 • กิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ

  กิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ

 • กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

  กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 • กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย

  กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย

 • องคมนตรีและคณะ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

  องคมนตรีและคณะ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...

 • ส่งมอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี

  ส่งมอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี

 • ส่งมอบโครงการอาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพรา พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี

  ส่งมอบโครงการอาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพรา พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี

 • ประชุมติดตามความก้าวหน้างาน และเร่งรัดผลเบิกจ่าย

  ประชุมติดตามความก้าวหน้างาน และเร่งรัดผลเบิกจ่าย

วันที่ 10 มกราคม 2561 พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายจิระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์  
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร รักษาการในตำแหน่งรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13
นายวรรณชัย ชุมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ ข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุม โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยโครงการพระราชดำริในส่วนรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่
13 คือ โครงการอ่างเก็บน้ำ
ห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 ได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย
ตั้งแต่ปี
2552 และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2560 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย
ตั้งอยู่ที่ บ้านกระพร้อยสองข้าม หมู่ที่
6 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 
มีพื้นที่รับน้ำ
120.54 ตารางกิโลเมตร ลักษณะเป็นเขื่อนดิน กว้าง 10 เมตรยาว 790 เมตร สูง 21.50 เมตร
สามารถเก็บกักน้ำได้
23.17 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถช่วยพื้นที่เกษตรกรรมได้ 7,500 ไร่ ราษฎรที่ได้รับผลประโยชน์ 340 ครัวเรือน คิดเป็นประชากรประมาณ 1,360 คน เป็นแหล่งกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง สำหรับอุปโภค - บริโภคของราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขต ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรีและบริเวณใกล้เคียงซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งเป็นประจำทุกปี ปัจจุบัน ปริมาณน้ำในอ่าง
คิดเป็นร้อยละ
100 ของความจุอ่าง