กิจกรรม (Knowledge Managment : KM)
   
ถ่ายทอดองค์ความรู้ "การคำนวณราคากลาง"...(อ่านต่อ)
ประชุม KM(2มิ.ย.59)....(อ่านต่อ)
   
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ (Morning talk) ร่วมพบปะสังสรรยามเช้า...(่อ่านต่อ)
ถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดทำแผน บริหารจัดการ....(อ่านต่อ)
 
   
องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้